Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016

Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης
ΕΚΠΑΑ: Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και  Αειφόρου Ανάπτυξης

Ο ιστοχώρος του ΕΚΠΑΑ [με σκοπό την άμεση και εύκολη πληροφόρηση του κοινού σε θέματα αρμοδιότητας του κέντρου] Aποτελεί μια σημαντική πηγή περιβαλλοντικής πληροφορίας προς τους ενδιαφερόμενους και ένα εργαλείο συλλογής απόψεων μέσω ηλεκτρονικών δημοσκοπήσεων.

Μεταξύ άλλων περιέχει ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες για το νερό. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης στοχεύει να αποτελέσει τον στρατηγικό σύμβουλο της Ελληνικής Πολιτείας σε θέματα περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης. Μέσω της παροχής διαρκούς, αξιόπιστης και αντικειμενικής πληροφόρησης, γνώσης και τεκμηριωμένων απόψεων, εισηγήσεων και γνωμοδοτήσεων, υποστηρίζει την κατάρτιση και εφαρμογή ορθών και αποτελεσματικών πολιτικών στους παραπάνω τομείς. Συνεισφέρει, ως τεχνογνωστικός μηχανισμός, στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις τομεακές αναπτυξιακές πολιτικές και στην επίτευξη, μέσω αυτής, ενός οριζόντιου συντονισμού των δημοσίων πολιτικών που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τη διαχείριση του χώρου και του περιβάλλοντος.
Το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης συγκροτήθηκε με το Π.Δ. 325/2000 (ΦΕΚ 266 Α΄ της 8.12.2000).
ΣΚΟΠΟΙ
1. Η επιστημονική συμβολή στην επεξεργασία, εφαρμογή και αξιολόγηση πολιτικών, προγραμμάτων και μέτρων που αφορούν το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη, σε συνάρτηση και με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές δραστηριότητες της χώρας, η αντίστοιχη επιστημονική υποστήριξη της διοίκησης και η υποβολή προτάσεων στους αρμόδιους φορείς.
2. Η τεχνική και επιστημονική στήριξη εθνικών, κοινοτικών και διεθνών προγραμμάτων και δράσεων που αφορούν το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
3. Η συλλογή, ταξινόμηση και επεξεργασία στοιχείων και δεδομένων για το περιβάλλον και η παροχή αντικειμενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιμων πληροφοριών σε δημόσιους και ιδιωτικούς χρήστες.
4. Η ευρεία διάδοση των περιβαλλοντικών πληροφοριών και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης.
5. Η κατάρτιση και επιμόρφωση των υπαλλήλων της διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και των πολιτών, για θέματα περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης:
1. Επεξεργάζεται, θέτει σε δημόσιο διάλογο και προτείνει συγκεκριμένες περιβαλλοντικές πολιτικές.
2. Προτείνει μέτρα, μεθόδους και δράσεις για τον συντονισμό της δραστηριότητας των αρμοδίων φορέων στον τομέα του περιβάλλοντος.
3. Συλλέγει, διαχειρίζεται και επεξεργάζεται στοιχεία που προέρχονται από τράπεζες δεδομένων και δίκτυα πληροφοριών σχετικών με το περιβάλλον. Ειδικότερα, έχει την επιστημονική εποπτεία και καθοδήγηση του Εθνικού Δικτύου Πληροφοριών Περιβάλλοντος (ΕΔΠΠ), καθώς και άλλων τραπεζών περιβαλλοντικών πληροφοριών και δεδομένων που λειτουργούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, και παρέχει σε αυτές κάθε δυνατή λειτουργική και τεχνολογική υποστήριξη.
4. Υποστηρίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στην κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας προς τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος.
5. Παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων και της κοινοτικής νομοθεσίας για το περιβάλλον.
6. Συντάσσει ετήσια έκθεση με την οποία αποτιμά την κατάσταση του περιβάλλοντος της χώρας και προβαίνει σε εκτιμήσεις για τους στόχους, τις κατευθύνσεις και τα μέτρα της ασκούμενης περιβαλλοντικής πολιτικής.
7. Επεξεργάζεται και προτείνει μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα προγράμματα δράσης για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη και αναλαμβάνει την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής τους.
8. Παρέχει επιστημονική και τεχνική στήριξη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθώς και σε άλλα αρμόδια Υπουργεία, για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων και την επεξεργασία και εφαρμογή σχεδίων, προγραμμάτων και δράσεων που επιβάλλονται από το εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο, καθώς επίσης και για την κατάρτιση των εκθέσεων που προβλέπονται από τις κοινοτικές οδηγίες και κανονισμούς για το περιβάλλον.
9. Υποστηρίζει τους αρμόδιους δημόσιους φορείς στη διαμόρφωση, προώθηση και εφαρμογή διεθνών συνεργασιών της χώρας για θέματα περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης.
10. Επεξεργάζεται και εισηγείται μέτρα προληπτικής πολιτικής για το περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, διατυπώνει εκτιμήσεις για τις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις των τομεακών αναπτυξιακών πολιτικών και εισηγείται μέτρα για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις δημόσιες πολιτικές και ιδίως στις πολιτικές γεωργίας, βιομηχανίας, τουρισμού, μεταφορών και ενέργειας, καθώς και στην οικιστική πολιτική και στην πολιτική κατοικίας.
11. Αναλαμβάνει την εκπόνηση ή εκτέλεση εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
12. Διοργανώνει πρότυπα προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης για θέματα περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς επίσης και συνέδρια, ημερίδες, επιμορφωτικά σεμινάρια και άλλες ενημερωτικές εκδηλώσεις.
13. Αναλαμβάνει εκδοτική δραστηριότητα έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής, καθώς και άλλες συναφείς ενέργειες προβολής ή ενημέρωσης.
14. Αναλαμβάνει και αναθέτει την εκτέλεση έργων, την εκπόνηση μελετών και την εν γένει παροχή υπηρεσιών που θεραπεύουν και προάγουν τους ιδρυτικούς του σκοπούς.

Κεντρικά γραφεία

Tel.:210 808 9271, 210 808 9272
Fax:210 808 4707
E-mail:info@ekpaa.gr, deliyannis@ekpaa.gr
Web site:http://www.ekpaa.greekregistry.eu/
Address:Βίλα Καζούλη, Λεωφ. Κηφισίας & Γρηγ. Λαμπράκη 1, 145 61 Κηφισιά, Αθήνα, Ελλάδα

 • Ολόκληρη η απόφαση με όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΚΠΑΑ ΕΔΩ

Σάββατο, 2 Ιανουαρίου 2016


Η ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ ΕΞΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ 


- THE ALONNISOS BANISHES PLASTIC BAGS


 Ιστορική απόφαση και πράξη συνάμα της Αλοννήσου να γίνει το πρώτο μέρος της Ελλάδας που εξορίζει τις πλαστικές σακούλες!

Το πετράδι των Βορείων Σποράδων, κλειδί του διάσημου Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου που αποτελεί καταφύγιο της μεσογειακής φώκιας Monachus monachus, προχώρησε σε μια ιστορική πράγματι απόφαση, να απαλλαγεί δια παντός από τις πλαστικές σακούλες
Προστατεύοντας έτσι εμπράκτως  το περιβάλλον και μάλιστα τη θάλασσα, όπου πολλές φορές καταλήγουν οι πλαστικές σακούλες, προκαλώντας θλίψη στους τουρίστες και μεγάλο πρόβλημα στα ζώα της θάλασσας, τα οποία μπορούν μέχρι και να τις καταπιούν περνώντας τες για μέδουσες...

"ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ"
Δήμος, μαθητές και εθελοντές, με τη βοήθεια περιβαλλοντικών οργανώσεων όπως "Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS", "MOm/ Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας" και το "Ίδρυμα Thalassa", μοίρασαν πάνινες επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες, καλώντας τους πολίτες, αλλά και τα καταστήματα που αγκάλιασαν αμέσως την θαυμαστή πρωτοβουλία,να σταματήσουν τη χρήση πλαστικών σακούλων στο νησί μια για πάντα! Κάνοντας έτσι τηνΑλόννησο το πλέον φιλικό νησί προς το περιβάλλον!ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ - IN GREECE

Κυριακή, 21 Ιουνίου 2015ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΡΙΑ; ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΟΜΑΓΜΕΝΗ, ΕΡΜΑΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ;  ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΟ ΝΕΟ «ΔΙΠΟΛΟ ΤΟΥ ΔΙΧΑΣΜΟΥ»; ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΒΓΑΙΝΕΙ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΔΝΤ ΚΑΙ ΜΠΟΥΡΓΚΑ;  ΓΙΑΤΙ ΤΣΑΒΕΖ ΚΑΙ ΠΟΥΤΙΝ ΗΤΑΝ ΟΙ «ΔΑΙΜΟΝΕΣ» ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΑ ΜΜ»Ε» ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ; ΓΙΑΤΙ Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΚΛΙΝΤΟΝ ΕΦΕΡΕ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΕΡΙΞΕ ΚΑΝΤΑΦΙ, ΜΟΥΜΠΑΡΑΚ, ΣΑΝΤΑΜ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΣΑΝΤ;  ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΙ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΣΑΡΙΑ ΚΑΙ ΛΑΟΥΣ ΠΡΟΒΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ, ΚΤΗΝΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ;  ΓΙΑΤΙ ΣΤΗ ΝΙΓΗΡΙΑ ΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ ΙΣΛΑΜΟΦΑΣΙΣΤΕΣ ΗΛΘΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΡΥΞΗ;

Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2009

Ερευνώνται νομάρχες και περιφερειάρχες για τον Ασωπό

Τα ονόματα πρώην και νυν περιφερειαρχών και νομαρχών και πολλών ακόμα στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μεταξύ των οποίων και δύο νυν βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, περιλαμβάνονται στην έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για τον Ασωπό, η οποία έχει ήδη διαβιβαστεί στους εισαγγελείς Πλημμελειοδικών Λιβαδειάς και Θήβας με την εντολή να διερευνηθούν πιθανές ποινικές ευθύνες.

Πιθανές ποινικές ευθύνες

Σύμφωνα με την έρευνα του κ. Λ. Ρακιντζή, οι πιθανές ευθύνες χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες:

- Την έκδοση Αποφάσεων Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων (ΑΕΠΟ) σε εταιρείες που παράγουν επικίνδυνα υγρά απόβλητα, χωρίς να περιλαμβάνονται οι προβλέψεις του νόμου για την προστασία των υπόγειων νερών.

- Την έκδοση αδειών λειτουργίας χωρίς να έχει προηγηθεί άδεια διάθεσης αποβλήτων.

- Την έκδοση αδειών διάθεσης υγρών αποβλήτων στον Ασωπό χωρίς να έχει προηγηθεί έλεγχος από τους αρμόδιους φορείς της σωστής λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων των εταιρειών.

Παραλείψεις

Και στις τρεις περιπτώσεις, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης κρίνει ότι οι παραλείψεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα την πιθανή επιβάρυνση του περιβάλλοντος και κατ’ επέκτασιν τη δημιουργία κινδύνων για τη δημόσια υγεία.

Δεν είναι τυχαίο ότι πρόσφατα ο κ. Ρακιντζής έδωσε εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους να παραστούν για λογαριασμό του Δημοσίου, ως πολιτικοί ενάγοντες, στη δίκη του Ασωπού που θα διεξαχθεί εξ αναβολής τον Ιανουάριο του 2010. Υπενθυμίζεται ότι έκθεση του ΤΕΕ είχε διαπιστώσει οξύτατα προβλήματα ρύπανσης και ανυπαρξία εφαρμογής της νομοθεσίας στην περιοχή του Ασωπού. Η έκθεση είχε διαβιβαστεί από τον πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Γ. Αλαβάνο στην υπ. Περιβάλλοντος κ. Τίνα Μπιρμπίλη.


Hμερομηνία : 19/12/09 Copyright: http://www.kathimerini.gr

Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2009

Η ΤΟΞΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΠΙΑΣ [συνεχής ενημέρωση με νέα στοιχεία]

Η ΤΟΞΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΠΙΑΣ [συνεχής ενημέρωση με νέα στοιχεία]

Εφιαλτικές διαστάσεις έχει λάβει πλέον το οικολογικό πρόβλημα που βιώνει ο Δήμος Μεσσαπίων της Εύβοιας, σε σημείο ώστε, παράλληλα με την τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή, να απειλείται άμεσα η υγεία των κατοίκων, αφενός από την έκθεση στα τοξικά απόβλητα που κατακλύζουν την περιοχή και αφετέρου από την κατανάλωση του αποδεδειγμένα ακατάλληλου νερού του δικτύου ύδρευσης.

Οι νεότερες εξετάσεις σε δείγματα νερού, που πραγματοποιήθηκαν από το Γεωλογικό-Υδρολογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών (21-5-2009) και το Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ, 17/7/2009), ανίχνευσαν μεγέθη εξασθενούς χρωμίου που ξεπερνούν τα 60 μg/L (με όριο ασφαλείας κατά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το 0 και κατ' άλλους τα 0,2 μg/L), καθώς και συγκεντρώσεις νικελίου που ξεπερνούν τα 30 μg/L (με όριο ασφαλείας τα 20 μg/L).

Παρ' όλα αυτά, η Δημοτική Αρχή συνεχίζει να επιδίδεται σε μία ακατανόητη προσπάθεια απόκρυψης του προβλήματος, χωρίς βεβαίως να λαμβάνει κανένα μέτρο για την αντιμετώπισή του, ούτε και για την προστασία της δημόσιας υγείας. Αντ' αυτού, από τη μια "ανοιγοκλείνει" τις στρόφιγγες του δικτύου ύδρευσης και από την άλλη επιτίθεται συστηματικά σε περιβαλλοντικούς συλλόγους και ειδικούς επί του θέματος επιστήμονες που αποκαλύπτουν το πρόβλημα και επισημαίνουν τους τεράστιους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται.

Με την οργάνωση συγκεντρώσεων και χωρίς άλλα μέσα, προσπαθούν σήμερα οι περιβαλλοντικοί σύλλογοι της περιοχής να ενημερώσουν την τοπική κοινωνία, η οποία αρχίζει πλέον να συνειδητοποιεί την εφιαλτική πραγματικότητα της εκτεταμένης τοξικής ρύπανσης της Μεσσαπίας. Έτσι, αποφασίστηκε η συγκρότηση επιτροπών αγώνα και η πραγματοποίηση λαϊκών κινητοποιήσεων, με πρωταρχικό στόχο την άσκηση πίεσης για τη λήψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας και την προσφυγή στην Ελληνική Δικαιοσύνη για την ανεύρεση των ενόχων και την αποζημίωση των καθ' οιονδήποτε τρόπο θιγόμενων πολιτών.

Κατόπιν τούτων και σύμφωνα με τις ενδείξεις μιας επιτόπιας έρευνας στα νταμάρια του Παγώντα, που έγινε πριν λίγες μέρες από τους περιβαλλοντικούς συλλόγους της Μεσσαπίας, οι υποψίες για την κύρια πηγή της τοξικής ρύπανσης στρέφονται βάσιμα πλέον προς την εταιρία ΛΑΡΚΟ Α.Ε., η οποία, ως γνωστόν, διά του του διευθύνοντος συμβούλου της είχε επίσης στο πρόσφατο παρελθόν ζητήσει από την ΕΥΔΑΠ να μεταφερθεί και η λυματολάσπη της Ψυττάλειας στα εκεί ορυχεία της.

Σε πολλά σημεία στα νταμάρια του Παγώντα και θαμμένα κάτω από τους σωρούς προϊόντων εκσκαφής, βρέθηκαν σε ανυπολόγιστες ποσότητες κάποια άλλης μορφής υλικά, προφανώς απόβλητα. Η αποκάλυψη δε των ύποπτων αυτών υλικών φαίνεται πως οφείλεται στα νερά των βροχοπτώσεων, που συν τω χρόνω παρέσυραν σε αρκετά σημεία τα προϊόντα της επικάλυψης. Ωστόσο, τα απόβλητα τούτα δεν μοιάζουν να είναι φερτά, αλλά πρόκειται για θειούχες ενώσεις που προέρχονται από τις εξορύξεις της ίδιας της ΛΑΡΚΟ, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την προώθηση των βαρέων μετάλλων στον υδροφόρο ορίζοντα, πράγμα που εξηγεί την ανίχνευσή των τόσο μεγάλων ποσοτήτων εξασθενούς χρωμίου, νικελίου, ψευδάργυρου κλπ. στο νερό της περιοχής. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η εταιρία θα όφειλε να έχει απομακρύνει τα απόβλητα, αλλά αντί για αυτό φρόντισε να τα καμουφλάρει και να τα εγκαταλείψει εκεί, δηλητηριάζοντας έτσι τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής. Μπορεί το έγκλημα να έχει τεράστιες διαστάσεις, αλλά όπως φαίνεται κανείς δεν ενοχλεί τη ΛΑΡΚΟ Α.Ε.!!!ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ:
1) Τοξικός εφιάλτης στη Μεσσαπία (YouTube)
2) Αποκάλυψη τώρα: Τα τοξικά νταμάρια της ΛΑΡΚΟ στον Παγώντα του Δήμου Μεσσαπίων (MySpace καιYouTube)
Συνημμένα Thumbnails
Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα: ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 1.JPG Εμφανίσεις: 42 Μέγεθος: 130,6 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα: 04.JPG Εμφανίσεις: 1628 Μέγεθος: 64,1 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα: 06.JPG Εμφανίσεις: 31 Μέγεθος: 56,3 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα: 09.JPG Εμφανίσεις: 35 Μέγεθος: 54,1 KB

Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα: 11.JPG Εμφανίσεις: 25 Μέγεθος: 56,3 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα: 02.JPG Εμφανίσεις: 36 Μέγεθος: 52,9 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα: 03.JPG Εμφανίσεις: 25 Μέγεθος: 62,1 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα: 09b.JPG Εμφανίσεις: 30 Μέγεθος: 45,6 KB

Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα: ΕΤΣΙ ΜΟΛΥΝΕΤΑΙ Ο ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΑΠΙΑ (Real News, 15-8-2009).jpg Εμφανίσεις: 10 Μέγεθος: 406,1 KB

Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη editor : 16-10-09 στις 21:10.
editor is offline Απάντηση με παράθεση
Παλιά 12-08-09, 20:58 #2
MemberΤο avatar του χρήστη editor

Εγγραφή: 06-07-2009
Περιοχή: Athens
Μηνύματα: 35
Thanks: 4
Thanked 9 Times in 9 Posts
Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΠΙΑΣ (1)

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Αρ. Πρωτ. 38220/3689, 26-5-2009) ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ "ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 'ΠΥΡΓΟΣ' Δ.Δ. ΤΡΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ".

Ήδη από το μήνα Δεκέμβριο του 2008, ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος "Γαία" είχε ενημερώσει τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την ύπαρξη στερεών τοξικών αποβλήτων σε δασική περιοχή μεταξύ Ψαχνών και Τριάδας. Το Γενικό Χημείο του Κράτους, ύστερα από εξέταση δείγματος των συγκεκριμένων αποβλήτων κατά το μήνα Μάιο του 2009, διαπίστωσε και ενημέρωσε άμεσα τους αρμοδίους ότι όντως πρόκειται για επικίνδυνα τοξικά απόβλητα θερμικής επεξεργασίας αλουμινίου. Αλλά μέχρι σήμερα τα τοξικά απόβλητα παραμένουν στη θέση τους, ενώ μάλιστα παρατηρούνται και νέες αποθέσεις σε άλλα σημεία του Δήμου Μεσσαπίων. Έγκλημα είναι βεβαίως η τοξική ρύπανση, αλλά εγκληματική είναι και η αδιαφορία των αρμοδίων!
Συνημμένα Thumbnails
Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα: ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, σελ.1.jpg Εμφανίσεις: 34 Μέγεθος: 176,2 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα: ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, σελ.2.jpg Εμφανίσεις: 36 Μέγεθος: 571,5 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα: ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, σελ.3.jpg Εμφανίσεις: 24 Μέγεθος: 148,6 KB

Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη editor : 18-09-09 στις 20:55.
editor is offline Απάντηση με παράθεση
Παλιά 12-08-09, 21:04 #3
MemberΤο avatar του χρήστη editor

Εγγραφή: 06-07-2009
Περιοχή: Athens
Μηνύματα: 35
Thanks: 4
Thanked 9 Times in 9 Posts
H ΩΡΑ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΠΙΑΣ (2)

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ (Αρ. Πρωτ. 2144 / 10-6-2009) ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ "ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ", ΜΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Από τις 10 Ιουνίου 2009 όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες και οι πολιτικοί προϊστάμενοι του Α' και Β' Βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είχαν στα χέρια τους αυτό το έγγραφο. Αλλά αδιαφόρησαν και αμφισβήτησαν αυθαιρέτως τα αποτελέσματα των εξετάσεων στο νερό, που πραγματοποιήθηκαν από το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο Νομάρχης, με προφανή πρόθεση να μειώσει το κύρος των αποτελεσμάτων, εξέδωσε Δελτίο Τύπου όπου, μεταξύ των άλλων, ανέφερε ότι οι συγκεκριμένες εξετάσεις ήταν απλώς μια πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Αθηνών, πράγμα όμως που αποδεδειγμένα είναι αναληθές, διότι πραγματοποιήθηκαν με εντολή της ίδιας της Νομαρχίας. Ο δε Δήμαρχος Μεσσαπίων δήλωνε κατ' επανάληψη στα ΜΜΕ ότι οι εξετάσεις του Πανεπιστημίου είναι αναξιόπιστες!

Το έγγραφο επίσης επιβεβαιώνει ότι τόσο ο Δήμος Μεσσαπίων όσο και η Δ/νση Υγείας της Νομαρχίας Εύβοιας είχαν ενημερωθεί μέσω των καταγγελιών του Συλλόγου "Γαία", οι οποίες είχαν αποσταλεί στις Υπηρεσίες τους στις 10/4/2009 και 28/4/2009 αντίστοιχα. Από τα μέσα Απριλίου δηλαδή και μέχρι τις 31/7/2009, ο Νομάρχης και ο Δήμαρχος είχαν το χρόνο και το καθήκον να ενεργήσουν υπεύθυνα και έντιμα, αλλά δυστυχώς δεν το έπραξαν. Για το σοβαρότατο τούτο παράπτωμα, που οπωσδήποτε τους καταδικάζει στη συνείδηση των πολιτών του Δήμου Μεσσαπίων, θα πρέπει, αν μη τι άλλο, να λογοδοτήσουν στην Ελληνική Δικαιοσύνη.
Συνημμένα Thumbnails
Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα: ΕΓΓΡΑΦΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ (ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ), σελ.1.jpg Εμφανίσεις: 30 Μέγεθος: 436,3 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα: ΕΓΓΡΑΦΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ (ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ), σελ.2.jpg Εμφανίσεις: 30 Μέγεθος: 412,6 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα: ΕΓΓΡΑΦΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ (ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ), σελ.3.jpg Εμφανίσεις: 25 Μέγεθος: 523,3 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα: ΕΓΓΡΑΦΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ (ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ), σελ.4.jpg Εμφανίσεις: 19 Μέγεθος: 320,1 KB

Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα: ΕΓΓΡΑΦΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ (ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ), σελ.5.jpg Εμφανίσεις: 24 Μέγεθος: 338,3 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα: ΕΓΓΡΑΦΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ (ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ), σελ.6.jpg Εμφανίσεις: 27 Μέγεθος: 732,5 KB

Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη editor : 12-08-09 στις 22:43.
editor is offline Απάντηση με παράθεση
Παλιά 12-08-09, 21:11 #4
MemberΤο avatar του χρήστη editor

Εγγραφή: 06-07-2009
Περιοχή: Athens
Μηνύματα: 35
Thanks: 4
Thanked 9 Times in 9 Posts
H ΩΡΑ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΠΙΑΣ (3)

ΕΓΓΡΑΦΟ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ "ΓΑΙΑ" (Αρ. Πρωτ. 1107 / 28-7-2009)

Ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος "Γαία" με έγγραφό του στις 20/7/2009 ζητούσε από τη ΔΕΥΑΜ να του γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων του νερού από το ΙΓΜΕ. Στην απάντησή του (28/7/2009) ο υπογράφων Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΜ κ. Ταξιάρχης Κόκκινος - Πρόεδρος είναι ο Δήμαρχος κ. Αντ. Μπαζώτης - αρνήθηκε ότι εχουν εκδοθεί αποτελέσματα και στράφηκε εναντίον της Διοίκησης του Περιβαλλοντικού Συλλόγου "Γαία", κατηγορώντας τη κατ' ουσία για πλαστογράφηση και παραπλάνηση της κοινής γνώμης, επειδή ο Σύλλογος ήδη είχε φέρει στη δημοσιότητα το επίσημο έγγραφο του ΙΓΜΕ με τα αποτελέσματα των εξετάσεων, το οποίο, όπως προκύπτει από τις ημερομηνίες, είχε ήδη στη διάθεσή του ο Δήμος Μεσσαπίων, αλλά το απέκρυπτε!

Η έκδοση των αποτελεσμάτων του ΙΓΜΕ φέρει ημερομηνία 17/7/2009 και έφτασε στα χέρια του Συλλόγου στις 23/7/2009, πράγμα που σημαίνει ότι το είχε οπωσδήποτε πρωτύτερα υπόψη του ο Δήμος ως άμεσα ενδιαφερόμενος, αφού κατ' εντολή του διενεργήθηκαν οι εξετάσεις.

Είναι επίσης χαρακτηριστικό των σκοτεινών μεθοδεύσεων εκ μέρους του Δήμου και της ΔΕΥΑΜ το γεγονός ότι το προς τον Σύλλογο έγγραφο-απάντηση ταχυδρομήθηκε στις 31/7/2009 (όπως μαρτυρεί η σφραγίδα ταχυδρομείου), την ημέρα δηλαδή που συγκλήθηκε και το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, κατά τη διάρκεια του οποίου δόθηκε στους συμμετέχοντες φωτοτυπημένο το έγγραφο με τα αποτελέσματα των αναλύσεων του ΙΓΜΕ! Εκτός αυτού μάλιστα, ήδη από τις 28/7/2009 ο Νομάρχης Εύβοιας είχε ζητήσει από τον Δήμαρχο Μεσσαπίων το σφράγισμα τριών γεωτρήσεων υδροδότησης των Ψαχνών και της Καστέλλας, επικαλούμενος τα στοιχεία αυτών ακριβώς των αναλύσεων του ΙΓΜΕ, που έδειχναν ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων (εξασθενούς και ολικού χρωμίου, νικελίου και ψευδάργυρου) στις συγκεκριμένες γεωτρήσεις.

Η ΔΕΥΑΜ, με τη στάση της και τις τακτικές της Διοίκησής της, είναι εκτεθειμένη και υπόλογη απέναντι στους δημότες και οφείλει να απολογηθεί για όλες τις παρανομίες που προκύπτουν σε σχέση με τη διαχείριση του πόσιμου νερού, ειδικά από τις αρχές Μαΐου και ύστερα.

Ο δε κ. Κόκκινος, χρησιμοποιώντας στο έγγραφό του αυταπόδεικτες αναλήθειες ("δεν έχουμε λάβει επίσημα αποτελέσματα", "αγνοούμε την ύπαρξη των αποτελεσμάτων") όπως και συκοφαντίες ("κυκλοφορούν… με πρωτοβουλία του Συλλόγου 'Η ΓΑΙΑ' ανεπίσημα φυλλάδια που φέρουν το έμβλημα του ΙΓΜΕ", "το περιεχόμενο των φυλλαδίων αυτών έχει ήδη προκαλέσει ανασφάλεια και πανικό στους πολίτες"), δείχνει την ανευθυνότητα, ανεντιμότητα και υποκρισία της Διοίκησης της ΔΕΥΑΜ, που συνιστούν, βεβαίως, όχι μόνον ηθικά, αλλά εν προκειμένω και ποινικά παραπτώματα.
Συνημμένα Thumbnails
Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα: ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΕΥΑΜ, σελ.1.jpg Εμφανίσεις: 29 Μέγεθος: 493,9 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα: ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΕΥΑΜ, σελ.2.jpg Εμφανίσεις: 24 Μέγεθος: 266,4 KB

Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη editor : 22-08-09 στις 00:47.
editor is offline Απάντηση με παράθεση
Παλιά 12-08-09, 22:34 #5
MemberΤο avatar του χρήστη editor

Εγγραφή: 06-07-2009
Περιοχή: Athens
Μηνύματα: 35
Thanks: 4
Thanked 9 Times in 9 Posts
H ΩΡΑ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΠΙΑΣ (4)

Η ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΓΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ.

Το Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) εξέδωσε τα αποτελέσματα των αναλύσεων δειγμάτων νερού του Δήμου Μεσσαπίων στις 17/7/2009. Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν "υπερ του Δήμου Μεσσαπίων" και έδειξαν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου και νικελίου στο πόσιμο νερό, που σημαίνει ότι το δίκτυο υδροδότησης του Δήμου παρείχε - και παρέχει - ακατάλληλο και επικίνδυνο για την υγεία των κατοίκων νερό. Ο Δήμος όμως, αντί να λάβει μέτρα και να ενημερώσει τους πολίτες για τους κινδύνους που διατρέχουν από τη χρήση αυτού του νερού, αρνιόταν ως και αυτή την ύπαρξη της Έκθεσης των αποτελεσμάτων των αναλύσεων του ΙΓΜΕ, και αναγκάστηκε να την ανακοινώσει μόλις στις 31/7/2009, αφού είχε ήδη φτάσει στα χέρια του Συλλόγου "Γαία" από τις 23/7/2009. Στο διάστημα αυτό μάλιστα η ΔΕΥΑΜ βεβαίωνε τους πολίτες ότι δεν έχει εκδοθεί Έκθεση-απάντηση του ΙΓΜΕ και συνεπώς τα στοιχεία που "κυκλοφορούσε ο Σύλλογος με το έμβλημα του ΙΓΜΕ" ήταν πλαστά!
Συνημμένα Thumbnails
Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΓΜΕ, σελ.1.jpg Εμφανίσεις: 26 Μέγεθος: 387,3 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΓΜΕ, σελ.2.jpg Εμφανίσεις: 30 Μέγεθος: 706,5 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΓΜΕ, σελ.3.jpg Εμφανίσεις: 19 Μέγεθος: 721,8 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΓΜΕ, σελ.4.jpg Εμφανίσεις: 23 Μέγεθος: 701,3 KB

Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΓΜΕ, σελ.5.jpg Εμφανίσεις: 20 Μέγεθος: 706,9 KB

Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη editor : 12-08-09 στις 22:41.
editor is offline Απάντηση με παράθεση
Παλιά 18-08-09, 16:23 #6
MemberΤο avatar του χρήστη editor

Εγγραφή: 06-07-2009
Περιοχή: Athens
Μηνύματα: 35
Thanks: 4
Thanked 9 Times in 9 Posts
ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΤΟΞΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ)

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΎ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΖΩΗΣ.
Σχεδόν μία εβδομάδα ύστερα από μια μεγάλη ενημερωτική συγκέντρωση, που έγινε στο χωριό Κοντοδεσπότι του Δήμου Μεσσαπίων για το πρόβλημα της τοξικής ρύπανσης και του εξασθενούς χρωμίου στο νερό, ο τοπικός περιβαλλοντικός σύλλογος εξέδωσε μια ανακοίνωση που αναδεικνύει σαφέστατα ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα που ζει ο τόπος εξ αιτίας της εξάρτησής του από τα καταστροφικά συμφέροντα και τους σκοπούς μιας ανελέητης οικονομικής - και όχι μόνο - εξουσίας, που στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι άλλη από την ΛΑΡΚΟ Α.Ε.

Διαβάστε παρακάτω την Ανακοίνωση και δείτε σχετικό βίντεο: "Περιβαλλοντικός Σύλλογος Κοντοδεσποτίου - Αγώνας υπέρ του περιβάλλοντος με σύμμαχο την ΛΑΡΚΟ Α.Ε."
Συνημμένα Thumbnails
Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ 1.jpg Εμφανίσεις: 24 Μέγεθος: 729,2 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ 2.jpg Εμφανίσεις: 15 Μέγεθος: 573,5 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα: ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙ, 8-8-09 (Στη μέση ο Θ. Παντελόγλου, δεξιά ο Γ. Ζαμπετάκης).JPG Εμφανίσεις: 23 Μέγεθος: 237,0 KB

Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη editor : 21-08-09 στις 16:58.
editor is offline Απάντηση με παράθεση
Παλιά 19-08-09, 21:49 #7
MemberΤο avatar του χρήστη editor

Εγγραφή: 06-07-2009
Περιοχή: Athens
Μηνύματα: 35
Thanks: 4
Thanked 9 Times in 9 Posts
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΤΟΞΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΑΠΙΑ

[Το παρακάτω κείμενο κυκλοφόρησε ανωνύμως στο διαδίκτυο στις 23 Ιουνίου 2009 και έκτοτε έχει αναδημοσιευθεί σε πολλά site με τον αρχικό του τίτλο "Τοξικός εφιάλτης στη Μεσσαπία"]

Αμέτρητοι τόνοι τοξικά απόβλητα είναι κατά σωρούς πεταμένα -και συνεχίζουν να πετιούνται- σε πευκόφυτους λόφους και υψώματα γύρω από τον κάμπο της Μεσσαπίας, απειλώντας άμεσα ή έμμεσα την υγεία και τη ζωή των ανυποψίαστων κατοίκων.

Πρόκειται για στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αλουμινίου, τα οποία προέρχονται από τις ένοχες "βιομηχανίες του Ασωπού". Σε πρώτο στάδιο, μεταφέρονται και αποθηκεύονται σε κάποιες "εγκαταστάσεις" βορειοανατολικά της Ν. Αρτάκης. Σε δεύτερο στάδιο, το άκρως επικίνδυνο και δη καρκινογόνο υλικό παραλαμβάνεται από ορισμένα -προφανώς μισθωμένα- φορτηγά και διασκορπίζεται περιφερειακά στην πεδιάδα της Μεσσαπίας, με ιδιαίτερη προτίμηση στις περιοχές της Τριάδας και του Σταυρού και σε επιλεγμένες θέσεις, δίπλα και μέσα σε ρέματα, κατά μήκος δρόμων που έχουν διανοιχτεί για την εξυπηρέτηση των οχημάτων της ΛΑΡΚΟ.

Τα συγκεκριμένα τοξικά υλικά, που είναι πεταμένα άλλοτε χύμα και άλλοτε μέσα σε τεράστια πλαστικά τσουβάλια, έχουν χρώμα γκρίζο ως επί το πλείστον και από απόσταση μοιάζουν με συνηθισμένα μπάζα. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, έχουν σκοπίμως επικαλυφτεί και από διάφορα απορρίμματα, κοπριές, πριονίδια και ποικίλα άλλα άχρηστα υλικά, ώστε να μην κινούν υποψίες στους περαστικούς, που ούτως ή άλλως είναι -δυστυχώς- κατά μεγάλο ποσοστό συμφιλιωμένοι με την εικόνα των σκουπιδιών στο δάσος.

Η ύψιστη επικινδυνότητα των αποβλήτων αυτών επιβεβαιώθηκε ήδη και από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ύστερα από εξέταση δείγματος, στο οποίο το Γενικό Χημείο του Κράτους εντόπισε βαρέα μέταλλα και συγκεκριμένα κάδμιο, νικέλιο, αργίλιο και χρώμιο.

Εξασθενές χρώμιο και άλλα επικίνδυνα στοιχεία ανιχνεύτηκαν πρόσφατα και στον υδροφόρο ορίζοντα. Σύμφωνα με τις αναλύσεις δείγματος που έγιναν στις 5/5/09 για λογαριασμό του Δήμου Μεσσαπίων, ανιχνεύθηκε εξασθενές χρώμιο στο νερό πολλών πηγαδιών, με υψηλότερα ποσοστά στις θέσεις Βουλγαρίνα και Κουλουριάδα Ψαχνών (32 μg/L και 30,4 μg/L αντίστοιχα) και στην περιοχή της Τριάδας (13,4 μg/L). Οι τελευταίες δε μετρήσεις, που διενέργησε στις 19/5/09 το Πανεπιστήμιο Αθηνών για λογαριασμό της Νομαρχίας Ευβοίας, έδειξαν, επίσης, ότι τα δείγματα νερού που λήφθηκαν από την πηγή-βρύση της Εκκλησίας του Κοντοδεσποτίου και από γεώτρηση της οικίας Καράκωστα στη Δάφνη περιέχουν εξασθενές χρώμιο σε ποσότητα 18 μg/L και 15 μg/L αντίστοιχα. Κι όλα αυτά όταν κάθε ποσότητα εξασθενούς χρωμίου μεγαλύτερη του μηδενός κρίνεται σαφώς επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας.

Η μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα της Μεσσαπίας μπορεί βεβαίως να οφείλεται και σε άλλους παράγοντες, όπως είναι για παράδειγμα η ακατάσχετη εξορυκτική δραστηριότητα της ΛΑΡΚΟ και η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων, αλλά τα τοξικά απόβλητα που κατά τα τελευταία χρόνια συσσωρεύονται στα υψώματα γύρω από την πεδιάδα είναι αναμφίβολα η κύρια αιτία της αλματώδους επιδείνωσης της κατάστασης.

Τα βαρέα μέταλλα των τοξικών αποβλήτων δηλητηριάζουν ολόκληρο το οικοσύστημα της περιοχής, τη γη, το νερό, τον αέρα, και φυσικά το δηλητήριο μεταφέρεται στα κτηνοτροφικά και γεωργικά προϊόντα. Η επαφή μάλιστα με τα απόβλητα μπορεί να αποβεί μοιραία για τον άνθρωπο, γι' αυτό πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι ότι κινδυνεύουν κι από ένα επιπόλαιο άγγιγμα ή ακόμη και από την εισπνοή αέρα που μεταφέρει τη σκόνη τους. Ενδεικτικό είναι ότι ακόμα και το φύλλωμα των πλησιέστερων δέντρων ξεραίνεται από τις αναθυμιάσεις τους και μόνο.

Φαίνεται, ωστόσο, ότι κανείς δεν συνειδητοποιεί τις τεράστιες διαστάσεις του προβλήματος, το οποίο απειλεί σήμερα τη Μεσσαπία με ολοκληρωτική περιβαλλοντική καταστροφή. Δεν εξηγείται αλλιώς ο εφησυχασμός και η αδράνεια των αρμοδίων. Δεν εξηγείται η ανοχή στη συνεχιζόμενη εγκληματική δράση των αυτουργών. Δεν εξηγείται ότι δεν έχει καν αρχίσει μια επιχείρηση αποκομιδής των ανά τα δάση και τις καναλιές διάσπαρτων σωρών των τοξικών. Δεν εξηγείται η τόση άγνοια και σιωπή των κατοίκων.

Τίποτε δεν εξηγείται μέσα σε τούτο τον τοξικό εφιάλτη που ζει ήδη η Μεσσαπία και την οδηγεί πλέον, με μαθηματική ακρίβεια και ανεπιστρεπτί, στο μαρασμό και το θάνατο…
Συνημμένα Thumbnails
Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα: Τοξικά απόβλητα ανατολικά των Ψαχνών 1.jpg Εμφανίσεις: 14 Μέγεθος: 100,6 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα: Τοξικά απόβλητα ανατολικά των Ψαχνών 2.jpg Εμφανίσεις: 13 Μέγεθος: 123,0 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα: Τοξικά απόβλητα ανατολικά των Ψαχνών 3.jpg Εμφανίσεις: 12 Μέγεθος: 116,4 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα: Τοξικά απόβλητα ανατολικά των Ψαχνών 4.jpg Εμφανίσεις: 11 Μέγεθος: 115,1 KB

Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα: Τοξικά απόβλητα ανατολικά των Ψαχνών 5.jpg Εμφανίσεις: 9 Μέγεθος: 103,4 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα: Τοξικά απόβλητα ανατολικά των Ψαχνών 6.jpg Εμφανίσεις: 10 Μέγεθος: 99,8 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα: Τοξικά απόβλητα ανατολικά των Ψαχνών 7.jpg Εμφανίσεις: 14 Μέγεθος: 111,8 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα: Τοξικά απόβλητα ανατολικά των Ψαχνών 8.jpg Εμφανίσεις: 9 Μέγεθος: 98,5 KB

Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα: Τοξικά απόβλητα ανατολικά των Ψαχνών 9.jpg Εμφανίσεις: 10 Μέγεθος: 106,6 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα: Τοξικά απόβλητα ανατολικά των Ψαχνών 10.jpg Εμφανίσεις: 10 Μέγεθος: 110,8 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα: Τοξικά απόβλητα ανατολικά των Ψαχνών 11.jpg Εμφανίσεις: 10 Μέγεθος: 107,1 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα: Τοξικά απόβλητα ανατολικά των Ψαχνών 12.jpg Εμφανίσεις: 10 Μέγεθος: 90,4 KB


Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη editor : 21-08-09 στις 16:57.
editor is offline Απάντηση με παράθεση
Παλιά 19-08-09, 22:13 #8
Top Member

Το avatar του χρήστη fysiken21

Εγγραφή: 10-10-2008
Περιοχή: Athens
Μηνύματα: 2.628
Thanks: 468
Thanked 742 Times in 489 Posts
Δολοφόνοι
fysiken21 is online now Απάντηση με παράθεση
The Following User Says Thank You to fysiken21 For This Useful Post:
editor (16-10-09)
Παλιά 21-08-09, 02:25 #9
MemberΤο avatar του χρήστη editor

Εγγραφή: 06-07-2009
Περιοχή: Athens
Μηνύματα: 35
Thanks: 4
Thanked 9 Times in 9 Posts
ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Στις 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009, ο Δήμος Μεσσαπίων ανάρτησε (σε μεγέθυνση Α3) στην τζαμαρία της κεντρικής εισόδου του Δημαρχείου ένα έγγραφο-εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας με διαβάθμιση "ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ"!
Το ίδιο έγγραφο φωτοτυπημένο διανέμεται ήδη και στους δημότες, με σκοπό την "έγκυρη" και "έγκαιρη" ενημέρωσή τους σχετικά με την "μη" επικινδυνότητα του εξασθενούς χρωμίου και το "ισχύον" νομικό πλαίσιο.

Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο, η Δημοτική Αρχή επιχειρεί πλέον εντελώς απροκάλυπτα να εξαπατήσει τους δημότες και κατοίκους της περιοχής.

Γιατί αυτό το "ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ" έγγραφο (Αρ. Πρωτ. ΔΥΓ2/113957) έχει εκδοθεί μόλις στις… 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007!
Και το εξέδωσε η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας με αφορμή τα τότε δημοσιεύματα για την ποιότητα του πόσιμου νερού του Δήμου Οινοφύτων και Ωρωπού, υποστηρίζοντας ότι το μόνο όριο που ισχύει για την καταλληλότητα του νερού αφορά στο ολικό χρώμιο και είναι 50 μg/L, ενώ για το εξασθενές χρώμιο δεν τίθεται όριο, επειδή δεν υπάρχουν στοιχεία ότι είναι επικίνδυνο για την υγεία.

Αλλά ένα χρόνο αργότερα, το 2008 δηλαδή, οι θέσεις της Διεύθυνσης Υγείας για το συγκεκριμένο ζήτημα ακυρώθηκαν με την ΥΠ. ΑΡ. 923/2008 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΗΒΑΣ. Η απόφαση εκδόθηκε ύστερα από Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων κατά του Δήμου Οινοφύτων, την οποία είχε καταθέσει η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. (Ένωση Καταναλωτών - Ποιότητα Ζωής).

Η σημασία της δικαστικής απόφασης του 2008 επισημαίνεται στο Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. (16 Ιουλίου 2008):
Μία καθοριστικής σημασίας απόφαση για την προστασία της υγείας των κατοίκων από τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα εξαιτίας της επιβάρυνσης του Ασωπού με χρώμιο, εξέδωσε το Μονομελές Πρωτοδικείο Θήβας μετά από σχετική αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της ΕΚΠΟΙΖΩ.
Με την με αριθμό 923 / 2008 απόφασή του το Μονομελές Πρωτοδικείο Θήβας αναγνωρίζει ότι «το νερό, το οποίο παρέχεται στην περιοχή του Δηλεσίου από τον Δήμο Οινοφύτων, μέσω του υδροδοτικού του δικτύου, το οποίο (νερό) προέρχεται από γεωτρήσεις της περιφέρειάς του, δεν είναι υγιεινό ούτε ασφαλές, εγκυμονεί δε σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των 6.000 κατοίκων – καταναλωτών του». Το Δικαστήριο επισημαίνει ιδίως, επικαλούμενο τα αποτελέσματα των αναλύσεων σε γεωτρήσεις της περιοχής, ότι η συγκέντρωση του εξασθενούς χρωμίου κυμαινόταν από 24-28 μικρογραμμάρια (χιλιοστά του γραμμαρίου) ανά λίτρο νερού.

Για το ίδιο θέμα, επίσης, έγραφε σε σχετικό άρθρο του ο επίκουρος καθηγητής Χημείας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Γιάννης Ζαμπετάκης:
Ασφαλιστικά μέτρα επιβλήθηκαν στον Δήμο Οινοφύτων για την υδροδότηση του Δηλεσίου με νερό που περιέχει εξασθενές χρώμιο [Cr(VI)]. Σε λίγες μέρες, από τη στιγμή δηλαδή που καθαρογραφεί και επιδοθεί η απόφαση του Πρωτοδικείου Θηβών, ο Δήμος Οινοφύτων, στον οποίον υπάγεται το Δήλεσι, θα πρέπει να προμηθεύει καθημερινά με υδροφόρες ασφαλές νερό συνολικής ποσότητας 1.200 κυβικών μέτρων στους 6.000 κατοίκους της περιοχής μέχρι να ξεκινήσει η λειτουργία νέου υδροδοτικού δικτύου. Το αξιοσημείωτο της απόφασης αυτής είναι το γεγονός ότι, ενώ οι τιμές συγκέντρωσης Cr(VI) στις γεωτρήσεις του Δηλεσίου είναι χαμηλότερες από τα όρια ολικού χρωμίου που τίθενται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και έχουν υιοθετηθεί από την ελληνική νομοθεσία, το Πρωτοδικείο Θηβών αποφάσισε ότι το συγκεκριμένο νερό είναι μη ασφαλές για οικιακή χρήση και ως εκ τούτου υποχρεώνει τον Δήμο Οινοφύτων να προμηθεύει ασφαλές νερό στους κατοίκους.
Το σκεπτικό της απόφασης αυτής είναι αποκαλυπτικό και αναφέρει ότι «πιθανολογείται ότι η παρουσία Cr(VI) στο πόσιμο νερό σε τόσο υψηλές τιμές συνδέεται με (ενδεχομένως μη αναστρέψιμες) βλάβες του ανθρώπινου οργανισμού, όπως στομαχικές διαταραχές, παθήσεις των νεφρών και του ήπατος, ενώ από πολλές επιστημονικές έρευνες πιθανολογείται αυξημένος κίνδυνος καρκίνου μετά από έκθεση σε Cr(VI) μέσω της εισπνοής ή της καταπόσεως».
Έτσι, ο Δήμος Οινοφύτων υποχρεώνεται από το Πρωτοδικείο Θηβών να εγκαταστήσει επαρκή αριθμό δεξαμενών ώστε σε κάθε κάτοικο να προμηθεύονται 200 λίτρα νερού ημερησίως.
Η απόφαση αυτή είναι σταθμός! Μιας και οι δικαστικές αρχές παρέκαμψαν το νόμο που δεν μιλά καθόλου για Cr(VI) αλλά αναφέρει μόνο ότι το ολικό χρώμιο πρέπει να είναι μέχρι 50 μg/l. Όμως η Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ) προτείνει ότι το πόσιμο νερό πρέπει να έχει Cr(VI) μέχρι 0,2 μg/l και αυτή τη θέση της ΕΕΧ απεδέχθη το Πρωτοδικείο! Πρόκειται για μία πολύ σημαντική απόφαση που ανοίγει τον δρόμο και για τις υπόλοιπες περιοχές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με Cr(VI) όπως τα Βάγια, η Θήβα, η Αυλίδα, το Σχηματάρι, ο Ωρωπός και τα Οινόφυτα! Ανεξάρτητα από τη γεωγραφία της απόφασης, το Μονομελές Πρωτοδικείο της Θήβας επιβεβαιώνει δικαστικά ότι το νερό που περιέχει Cr(VI) σε οποιαδήποτε συγκέντρωση είναι επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.Η Δικαιοσύνη βρήκε την απάντηση. Απάντηση επιστημονικά ορθή και πάνω απ΄ όλα Ανθρώπινη! Μπράβο της!
[Διαβάστε στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ ολόκληρο το άρθρο του Γιάννη Ζαμπετάκη]

Με τη δόλια, λοιπόν, τακτική της μισής αλήθειας, πιστεύει ο Δήμος Μεσσαπίων ότι μπορεί να συνεχίσει να παραπλανά του κατοίκους της Μεσσαπίας, αδιαφορώντας έτσι για τους σοβαρότατους κινδύνους που διατρέχουν από τη χρήση του ακατάλληλου νερού και αποβλέποντας αποκλειστικά και μόνο στην δική του απαλλαγή από τις τεράστιες ευθύνες που φέρει για τους ως τώρα αδικαιολόγητους χειρισμούς του. Και βέβαια, οι χειρισμοί αυτοί δεν είναι δυνατό να δικαιολογηθούν με νέα λάθη και νέα παραπτώματα.
Συνημμένα Thumbnails
Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα: ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 1.JPG Εμφανίσεις: 15 Μέγεθος: 50,9 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα: ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 2.JPG Εμφανίσεις: 17 Μέγεθος: 89,7 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα: EΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2007.jpg Εμφανίσεις: 17 Μέγεθος: 349,4 KB

Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη editor : 25-08-09 στις 02:16.
editor is offline